Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1: Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Ryvenia s.r.o. so sídlom Dolné Plachtince 69, 991 24 Dolné Plachtince, IČO: 514 444 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 33700/S (ďalej len „Ryvenia“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pri poskytovaní služieb (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“). VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Ryvenia a tretími osobami ako jej klientmi týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou Ryvenia. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Ryvenia a jej klientom resp. klientom jej oprávneného zmluvného partnera .

1.2 VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j.účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

Článok 2: Definície pojmov

2.1 Služby znamenajú najmä nasledovné služby a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou Ryvenia pre Objednávateľa na základe jeho objednávky:

– vytvorenie návrhov, realizácia, údržba, upgrade a update webových stránok,

– webhostingové služby s poskytovaním doplnkových služieb,

– podporné služby,

– marketingové služby,

– programátorské služby.

Rozsah a druh Služieb je presne definovaný v Zmluve a/alebo Objednávke.

2.2 Produkt znamená konkrétny výsledok poskytnutej Služby vo vzťahu ku konkrétnemu Objednávateľovi, je to najmä webová stránka alebo prezentácia, počítačový program alebo aplikácia. Špecifikácia Produktu je uvedená v Zmluve.

2.3 Objednávateľ znamená klient spoločnosti Ryvenia resp. klient jej oprávneného zmluvného partnera, ktorému sa na základe Zmluvy zaviazala spoločnosť Ryvenia poskytnúť Služby.

2.4 Objednávka znamená písomnú objednávku Služieb spísanú Objednávateľom a akceptovanú spoločnosťou Ryvenia, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou Ryvenia.

2.5 Zmluva je zmluva o poskytnutí prác a služieb alebo akýkoľvek obdobný zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Ryvenia a Objednávateľom, uzatvorený v písomnej forme, na základe ktorého spoločnosť Ryvenia poskytuje Objednávateľovi Služby; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP.

2.6 Zmluvné strany znamenajú spoločnosť Ryvenia a Objednávateľa spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.7 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.8 Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.9 Cenník znamená cenník Produktov a Služieb spoločnosti Ryvenia.

Článok 3: Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Ak v Zmluve nie je uvedené inak, spoločnosť Ryvenia nie je oprávnená poskytovať a ďalej šíriť Produkt a ani podklady, ktoré dostala od Objednávateľa pri poskytovaní Služieb alebo na vytvorenie Produktu.

3.2 Spoločnosť Ryvenia sa zaväzuje poskytovať Služby a vykonávať práce na Produkte podľa dohodnutého časového harmonogramu riadne a v požadovanej kvalite.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dodávať spoločnosti Ryvenia podklady pre poskytovanie Služieb a vykonávanie prác na Produkte vo formáte a podľa časového harmonogramu dohodnutého v Zmluve a/alebo Objednávke a poskytovať spoločnosti Ryvenia nevyhnutnú súčinnosť.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Ryvenia dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a/alebo vytvorený Produkt.

Článok 4: Trvanie Zmluvy, ukončenie Zmluvy

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

4.2 Zmluvu je možné ukončiť:

4.2.1 Písomnou dohodou Zmluvných strán;

4.2.2 Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede. Počas plynutia výpovednej lehoty sa Zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plynulé plnenie podľa Zmluvy, ak nebude dohodnuté inak;

4.2.3 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.

4.3 Písomná výpoveď resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.

Článok 5: Cena za Služby a Produkt

5.1 Cena za Služby a/alebo Produkt je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve. Pri opakujúcom sa plnení a pri hodinovej cene uvedenej v Zmluve bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác v priebehu daného fakturačného obdobia.

5.2 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v Zmluve, Objednávke, prílohách a Cenníku sú uvádzané bez DPH.

5.3 Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr prijaté Objednávky, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.

Článok 6: Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať spoločnosti Ryvenia dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených spoločnosťou Ryvenia najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.

6.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je spoločnosť Ryvenia oprávnená požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a pri omeškaní presahujúcom 30 dní je spoločnosť Ryvenia oprávnená dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb resp. vykonávanie prác, pričom sa v takom prípade primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny ukončenia a odovzdania prác.

6.3 Ak v Zmluve nie je uvedené inak a časový harmonogram poskytnutia Služieb resp. vykonania prác na Produkte nepresahuje jeden mesiac, spoločnosť Ryvenia vystaví faktúru na dohodnutú cenu po poskytnutí Služieb resp. po prevzatí vytvoreného Produktu Objednávateľom.

6.4 Ak v Zmluve nie je uvedené inak a časový harmonogram poskytnutia Služieb resp. vykonania prác na Produkte presahuje jeden mesiac, celková suma podľa Zmluvy sa rozdelí na dve časti v pomere 50% a 50%. Prvá časť vo veľkosti 50% z celkovej sumy sa rozdelí pomerne na celú dobu poskytovania Služieb resp. vykonania prác na Produkte podľa časového harmonogramu a spoločnosť Ryvenia mesačne vystavuje faktúry s čiastkami zodpovedajúcimi podielu vykonanej práce za daný mesiac na celkovej práci. Spoločnosť Ryvenia vystaví faktúru na zostávajúcu časť vo veľkosti 50% z celkovej sumy po prevzatí Produktu Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ nedodá do 10 pracovných dní pripomienky k odovzdanému predmetu zmluvy, Dodávateľ môže fakturovať zvyšnú sumu.

Článok 7: Odovzdanie, reklamácie

7.1 Spoločnosť Ryvenia poskytne Služby resp. odovzdá Produkt Objednávateľovi v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve.

7.2 Objednávateľ odovzdá spoločnosti Ryvenia potrebné podklady pre poskytnutie Služieb resp. vykonanie prác na Produkte v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke. Ak podklady nezodpovedajú špecifikácii alebo sú dodané po termíne uvedenom v Zmluve a/alebo Objednávke, spoločnosť Ryvenia je oprávnená primerane posunúť termín poskytnutia Služieb resp. odovzdania Produktu.

7.3 Objednávateľ a spoločnosť Ryvenia spíšu o odovzdaní Produktu osobitný preberací protokol, ktorý tvorí prílohu k poslednej faktúre vystavenej na základe predmetnej Objednávky.

7.4 Spoločnosť Ryvenia sa zaväzuje odovzdávaný Produkt upraviť resp. opraviť podľa požiadaviek Objednávateľa stanovených v špecifikácii prác a služieb,. Ak Produkt nezodpovedá špecifikácii Objednávateľa ani po úprave, či oprave, alebo nie je odovzdaný v dohodnutom termíne z dôvodov na strane spoločnosti Ryvenia, s výnimkou prípadov vyššej moci, ktoré nastali na strane spoločnosti Ryvenia, má Objednávateľ právo jednotlivú Objednávku zrušiť, alebo Produkt prevziať a uplatniť si nárok na zľavu z ceny primeranú oneskoreniu dodania Produktu.

7.5 V prípade technickej poruchy, ktorá spoločnosti Ryvenia znemožní poskytnutie Služieb resp. dodanie Produktu Objednávateľovi v dohodnutom čase, budú Služby resp. Produkt po vzájomnej dohode odovzdané náhradným spôsobom na náklady tej Zmluvnej strany, u ktorej technická porucha vznikla.

Článok 8: Zodpovednosť za škodu, záruky

8.1 Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.2 Spoločnosť Ryvenia poskytuje na Produkt záruku na jeho funkčnosť. Chyby Produktu, ktoré nezodpovedajú Špecifikácii uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke, zistené do 12 mesiacov po jeho odovzdaní, spoločnosť Ryvenia odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Ak nie je uvedené v Zmluve inak, na Produkt sa neposkytuje žiadna ďalšia záruka. Riziko vyplývajúce z používania Produktu znáša Objednávateľ, ktorý je tiež zodpovedný za prípadné porušenie autorských práv, práv priemyselného vlastníctva a iných práv tretích osôb, ak k tomuto porušeniu práv došlo v dôsledku použitia podkladov poskytnutých spoločnosti Ryvenia Objednávateľom.

8.3 Spoločnosť Ryvenia nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Produkt, a to aj vtedy, keď bola spoločnosť Ryvenia upozornená na možnosť takejto škody.

Článok 9: Spoločné ustanovenia

9.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

Článok 10: Záverečné ustanovenia

10.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

10.2 Spoločnosť Ryvenia si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.ryvenia.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

10.3 Podmienky nadobúdajú účinnosť najskôr po 5 dňoch odo dňa ich zverejnenia podľa bodu 10.2 týchto Podmienok.

10.4 Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito Podmienkami. Pôsobnosť týchto Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov Zmluvy.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2024

Kontaktujte nás

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.